Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ve KİŞİSEL VERİLER POLİTİKASI

Önem Hatırlatması: Aşağıda devam eden maddelerde bizimle paylaşmak üzere olduğunuz kişisel verilerinizin neyi kapsadığı, bu bilgilerin tarafımızca nasıl saklandığı ve hangi amaçlarla kullanılacağı konusunda sizi aydınlatmak üzereyiz. Lütfen kişisel verilerinize verdiğimiz önem ve değeri dikkatle okuyunuz.

Bu aydınlatma ve onay metni, ÇİKOLATA FABRİKASI GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne (“Şirket”) ait www.elamorecikolata.com.tr adlı internet sitesi ve aynı tabanlı sosyal medya hesaplarının kullanması ile bağlantılı olarak, Şirket’in veri sorumlusu sıfatı ile elde ettiği verilerin toplanması, aktarılması ve işlenmesine ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesinde yer alan Aydınlatma Yükümlülüğümüz kapsamında, veri işleme süreçlerine ilişkin bilgilendirme içerir.

Kişisel Verilerin yasal mevzuata uygun olarak işlenmesine ve verilerin korunmasına büyük hassasiyet gösteren Şirket, kişisel verilerinizin neden, nasıl ve hangi amaç kapsamında işlendiği, kimler ile hangi amaçlar doğrultusunda paylaşıldığı konusunda sizleri duraksamaya yer vermeyecek şekilde aydınlatmayı hedeflemektedir.

 

 1. Kişisel Veri Nedir, Kim İşler?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesi uyarınca kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Yani sizin bizimle paylaşmak üzere olduğunuz her türlü kişisel bilgi bu kapsamdadır. Kanun lafzı uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi aynı Kanun’a uygun olarak kaydedecek, saklayacak, güncelleyecek hülasa işleyecek ve üçüncü kişilere açıklayabilecek ve aktarabilecek durumda olan gerçek ve tüzel kişiler ise bilgi işleyicilerdir. Bu açıdan verilerin işlenme sorumluğunda olan tüzel kişi ÇİKOLATA FABRİKASI GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’dir. 

 

 

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler ve Hangi Hukuki Nedenlerle Toplanıyor?

Kişisel verileriniz, Şirket’in internet sitesi (www.elamorecikolata.com.tr) veya sosyal medya hesaplarını ziyaret etmekte olduğunuzda bazı algoritmaların sağladığı otomatik ya da manuel yöntemlerle toplanır. Ayrıca internet sitesi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallar vasıtası ile, başta isim, soy ,isim, adres, telefon numarası olmak üzere paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel veriniz toplanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşliyoruz?

Şirket, kendisi için topladığı kişisel verileri işler ve aynı amaçlarla üçüncü taraflarla paylaşır. Ancak bunu yaparken Şirket, etik ilkelere uygun davranır ve sizden açık onay alır. Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket faaliyetlerinin planlandığı gibi icra edilebilmesi, internet sitemizde ziyaretçilerimize hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, her türlü bilgilendirme, reklam – tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, ziyaretçilerin ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile işlenebilecektir.

 

 1. Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabiliriz?

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8 ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri kişisel verilerin aktarılmasının şartlarına uyumlu olarak; Şirket faaliyetlerinin planlandığı gibi icra edilebilmesi, internet sitemizde ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunulabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam – tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmaları, İş birimlerimiz tarafından gerekli faaliyetlerin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile iş ortaklarımıza, alt bayilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 

 1. Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Çerezler, ziyaret etmekte olduğunuz web sitesi tarafından cihazınıza indirilen küçük veri dosyalarıdır. Aynı web sitesini bir sonraki ziyaretinizde, çerezler cihazınızın tanınmasını sağlar.

Çerezler, web sitesi ziyaretini daha kişisel hale getirmek, ilgili gezinti ayarlarını göstermek, ziyaretçilerin tercihlerini hatırlamak, tüm kullanıcı deneyimini geliştirmek, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile kullanılmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz.

 

 1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md 11 uyarınca;                                      

 • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini,
 • düzeltme işleminin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • yasal sınırlar hariç olmak üzere Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sayılan haklarınızı, yazılı olarak ıslak imzalı şekilde veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Yazılı olarak yapılacak başvurular için adres HÜRRİYET MAH. DUMLUPINAR CAD. NO: 34 İÇ: 5 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL adresidir. Başvurunuzda asgari olarak bulunması zorunlu olan bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir;

                                                          

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,
 • Ayrıca konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenmelidir.
                                                                                   
  Başvurunuzu internet sitemizde yer alan Başvuru Formu ile gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel nitelikli vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Cevabın on sayfadan fazla olması halinde, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 10 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise veri kayıt ortamının maliyeti talep edilebilir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek ve talepleri değerlendirmek için gerekli görmesi halinde ek bilgi talep edebilir ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ:

ADI/UNVANI   : ÇİKOLATA FABRİKASI GIDA ÜRETİM VE DAĞITIM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES             : HÜRRİYET MAH. DUMLUPINAR CAD. NO: 34 İÇ: 5 BAHÇELİEVLER / İSTANBUL

MERSİS NO     : 0256102641400001

VERGİ NO        :  YENİBOSNA VERGİ DAİRESİ / 2561026414

E-POSTA          : info@elamorecikolata.com

E-TEBLİGAT     : 25898-34758-53795

 

Call Now Button